نوکیا ۶ گوشی اقتصادی با پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی رونمایی کرد

مشاوره و پشتییبانی