دیسکورد ۲۲۱۲ سرور را در نیمه دوم ۲۰۲۰ مسدود کرد

مشاوره و پشتییبانی