پتنت AMD؛ استفاده از پل فعال در بین چیپلت‌های تراشه گرافیکی

مشاوره و پشتییبانی