احتمال مقاوم شدن باکتری دیفتری در برابر آنتی‌بیوتیک و خطر شیوع دوباره‌ی آن

مشاوره و پشتییبانی