اپل طرح تعمیر مستقل را به کشورهای بیشتری گسترش می‌دهد

مشاوره و پشتییبانی