گوگل با ایستر اگ به استقبال باز شدن کانال سوئز رفت

مشاوره و پشتییبانی