انویدیا Resizable BAR را برای تمام GPU-های RTX 3000 فعال کرد

مشاوره و پشتییبانی