پردازنده پونته وکیو اینتل ۴۷ چیپلت و ۱۰۰ میلیارد ترانزیستور خواهد داشت

مشاوره و پشتییبانی