تیم کوک و مدیران ارشد اپل ۱۴ اردیبهشت در دادگاه پرونده فورتنایت حاضر می‌شوند

مشاوره و پشتییبانی