انتوتو به دلیل تقلب ریلمی GT، این گوشی را سه ماه مسدود کرد

مشاوره و پشتییبانی