شورای نگهبان مصوبه اصلاحی مجلس برای افزایش مالیات اپراتورها را تأیید کرد

مشاوره و پشتییبانی