سیاره‌ فراخورشیدی نزدیک زمین؛ کاندیدای مناسب برای بررسی‌های جوی

مشاوره و پشتییبانی