آیا پذیرش EIP-3368، اتریوم ۲ را دو سال به‌تعویق خواهند انداخت؟

مشاوره و پشتییبانی