اسپیس ایکس با پرتاب دسته بیست‌ودوم استارلینک، فالکون ۹ را نخستین‌بار برای ۹ مرتبه به پرواز درآورد

مشاوره و پشتییبانی