ادوبی جزئيات بومی‌سازی اپلیکیشن‌ها برای پردازنده M1 را اعلام کرد

مشاوره و پشتییبانی