اسپیس ایکس دسته بیست‌ویکم ماهواره‌های استارلینک را با موفقیت پرتاب کرد

مشاوره و پشتییبانی