ماینرهای چینی سیستم محدودکننده نرخ هش کارت گرافیک RTX 3060 را دور زدند

مشاوره و پشتییبانی