امیر ناظمی: نباید از بانک مرکزی انتظار داشت از کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک حمایت کند

مشاوره و پشتییبانی