دسته PS5 در حالت باسیم و بی‌سیم تأخیر یکسانی دارد

مشاوره و پشتییبانی