امیر ناظمی: اگر استارتاپ‌ها نتوانند در بازار جهانی فعالیت کنند، از سودآوری جا می‌مانند

مشاوره و پشتییبانی