افراد واکسینه‌شده دربرابر کووید ۱۹ اکنون می‌توانند در دورهمی‌های کوچک حضور یابند

مشاوره و پشتییبانی