چین می‌خواهد برای صنعت خودرو و استفاده نظامی سراغ تراشه‌های قدیمی برود

مشاوره و پشتییبانی