هاب USB-C ساتچی با پشتیبانی از 4K/60Hz رونمایی شد

مشاوره و پشتییبانی