خالق لینوکس هشدار داد: از Kernel 5.12-rc1 استفاده نکنید

مشاوره و پشتییبانی