پردازنده های رایزن 3000 میزبان قابلیت SAM می‌شوند

مشاوره و پشتییبانی