فورد بابت تأخیر در تحویل موستانگ مک ای، هزار دلار می‌پردازد

مشاوره و پشتییبانی