سرپرست سابق تیم عکاسی لومیا به مایکروسافت پیوست

مشاوره و پشتییبانی